„В-фарм” АД гр. Велико Търново е създадено с цел търговия на едро с лекарствени и нелекарствени продукти като конкурент в ценови аспект на основните дистрибутори на лекарства в България. Наш основен инструмент е договарянето на ниски цени от производителя и минимални надценки на дистрибутираните стоки. Наши приоритети са облекчаване работата на търговците на дребно с лекарства (аптеките) като им предлагаме ниски цени на предлаганите продукти, индивидуално обслужване, добра логистика и точност при изпълнение на доставките. „В-фарм“ АД предлага отстъпки от продуктовата си листа базирани на броя на поръчките и реализирания оборот на своите постоянни клиенти. Също така наша политика е стимулирането на обкръжението ни от партньори чрез натурален рабат.

„В-фарм” АД гр. Велико Търново реинвестира голяма част от приходите си в модернизиране на складовата си база.

„В-фарм” АД гр. Велико Търново е учредено през 1992 година, като акционерно дружество. Акционерният му капитал, регистриран при създаването му е бил 5627 лв., разпределен на 5627 бр. поименни акции с номинална стойност 1лв. всяка една от тях. С Решение от 10.04.1995 година е вписано увеличаване на капитала на дружеството от 5627лв. на 52261 лв. с номинална стойност 1лв. всяка една от тях. С Решение от 01.02.2001 година е вписано увеличение на капитала от 52261 лв. на 72261 лв., чрез издаване на 20000 нови обикновени поименни акции с номинална стойност 1лв. всяка една от тях. С Определение от 05.07.2001 година е вписано увеличение на капитала от 72261 лв. на 111000 лв. чрез издаване на 38739бр. нови обикновени поимени акции с номинална стойност 1лв. всяка една от тях. С Решение от 11.10.2001 година е вписано увеличение на капитала от 111000 лв. на 126000 лв., чрез издаване на 15000бр. нови обикновенни поименни акции с номинална стойност 1лв. всяка една от тях. С решение от 05.11.2004 година е вписано увеличение на капитала от 126000 лв. на 172942 лв., чрез издаване на 46942 бр. нови поименни акции с номинална стойност 1лв. всяка една от тях.

През 2008 година капиталът на дружеството е увеличен от 172942 лв. на 200 000 лв.

„В-фарм” АД гр.Велико Търново е регистрирано с предмет на дейност: производство и търговия с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали, дезинфикционни средства, консумативни стоматологични и хирургически материали, медицинска апаратура и инструментариум, очна оптика и аудиотехника, болнично и аптечно оборудване, изготвяне на екстемпорални лекарствени форми и галенови препарати, внос и износ на всички видове медицински и други стоки, други незабранени от закона дейности. „В-фарм” АД гр.Велико Търново е учредено за неопределен срок.

„В-фарм” АД гр.Велико Търново е дългогодишен партньор на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ. Ние сме партньор, на който може да се разчита в дългосрочен план. Свържете се с нас и се ще се убедите сами!

DSC_6635
DSC_6630
DSC_6624
DSC_6621